Үйл явдал


Image

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тогтолцоог төгөлдөржүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж ирсэн Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурал 2012 оноос хойш зохион байгуулагдаж байна.

2018 оны 3 сарын 29-30, Орхон аймгийн Уурхайчин соёлын ордон